Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai

Név: iKont Építőipari Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8097 Nadap, Tölgyes utca 10.
Telefonszám: +36204346176
Központi e-mail: [email protected]
Adószám: 26272140-2-07
Nyilvántartási száma: 07 09 028776

Általános adatkezelési irányelvek

iKont Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az iKont Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatok a következő módon kerülhetnek iKont Kft.-hez: internetes levelezéssel, számlakapcsolattal, szerződéses adatok megadásával, harmadik személy általi közléssel, munkavállalással, munkavállalásra való jelentkezéssel. Az elektronikus levelezésben az iKont Kft.-hez kerülő adatok a tulajdonában lévő számítógépeken, szerződéseket nyilvántartó dossziékban, valamint külső adatfeldolgozóknál (lsd: ADATFELDOLGOZÓK) történik. A tulajdonában lévő fizikai eszközökön tárolt személyes adatokhoz a társaság azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik azokat a munkavégzésükhöz használják.

A fizikai adattárolás alapelvei

iKont Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

iKont Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. iKont Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. iKont Kft. az adatkezelés során megőrzi

Az adatok biztonságos kezelése

iKont Kft.-hez kerülő személyes adatok védelmére és a törvényi megfelelés érdekében iKont Kft. belső szabályzatot tart hatályban, amely meghatározza az adatkezelési folyamatokat.

Adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozók az adatkezelő megbízásából kezelhetnek személyes adatokat. A hatályos jogszabályok értelmében az adatfeldolgozókról a következő tájékoztatást adjuk:

WEB-SERVER Kft., 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. 2/5., Magyarország, Webhosting, online levelező szerver szolgáltatások, tárhely szolgáltatások Google Inc. LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Online levelezési szolgáltatások, online marketing hirdetések, tárhely szolgáltatások (szerződések, számlák, sajtólisták tárolása) Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 Facebook hirdetések

A kezelt személyes adatok köre

 1. Levelezés, üzleti kapcsolattartás:
  Kezelt adatok: név, emailcím, telefonszám
  Jogalap: szerződéses kötelezettség teljesítése, szerződéses kapcsolat előkészítése, kizárólag az érintett által megadott adatok alapján. Az adat megőrzésének ideje: A szerződéses kapcsolat megszűnte után két év, vagy az érintett kérésének megfelelően. Ha a személyes adatok a szerződés szövegében is szerepelnek, úgy ezek az adatok a szerződések megőrzésére vonatkozó szabályok szerinti ideig kerülnek megőrzésre.
 2. Számlázás:
  Kezelt adatok: név, emailcím, telefonszám, számlázási adatok
  Jogalap: Amennyiben a számlázási adatok személyes adatokat tartalmaznak (pl. egyéni vállalkozók esetében)
  Az adat megőrzésének ideje: A számviteli és adójogszabályoknak megfelelően.
 3. Hirdetések:
  Kezelt adatok: név
  Jogalap: Amennyiben a hirdetésben az érintett megbízásából szerepeltetjük a nevét.
  Az adat megőrzésének ideje: A szerződéses kapcsolat megszűnte után két év, vagy az érintett kérésének megfelelően

Személyes adatok kezelésének alapelvei

Személyes adat kizárólag az érintett hozzájárulásával, illetőleg törvény vagy – törvényben meghatározott körben – helyi önkormányzati rendelet alapján kezelhető. Személyes adatot csak meghatározott célhoz kötötten lehet kezelni.

Személyes adat kezeléséről az érintettet ellenőrizhető módon tájékoztatni kell. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

Sütik (cookie-k) alkalmazása

A sütik funkciói a sütik jellegének függvényében különböző lehet, így többek között információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket, megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak, elősegítik, hogy a felhasználó a későbbiekben relevánsabb tartalmú hirdetéseket lásson (remarketing).
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, vagy külső adatkezelő (pl. Google, Facebook) segítségével más online felületek látogatásával.

A sütik egy része (session cookies) szükséges a weboldal elvárt minőségű működéséhez
– ezek nem igényelnek aktív hozzájárulást, de tájékoztatást igen. Érvényességi idejük a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A sütik egy más fajtája hosszabb ideig a felhasználó gépén marad: a süti lejártáig vagy addig, amíg a felhasználó le nem törli azt.

A iKont Kft. weboldalán lévő sütik

 1. Ideiglenes sütik (session cookies)
  A honlapunk WordPress alapú és alkalmaz a böngészési élményhez szükséges session sütiket.
  A honlapunkon a Google Analytics elemzőeszközt alkalmazzuk, amely szintén generál session sütiket.
  Az ideiglenes sütik nem alkalmasak személyes adatok azonosítására, élettartamuk a munkamenet (a weboldalunk látogatásának) befejezéséig tart.
 2. Hosszabb élettartamú sütik
  1. Google Analytics sütijei
   A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával iKont Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalait. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.
   A Google Analytics sütijeinek másik felhasználási területe az AdWords hirdetések hatékonyságának elősegítése. Ezek az Ön IP címét is kezelik, de olyan módon, hogy az nem alkalmas az Ön személyes adatainak elérésére, vagy azok azonosítására.
   Ezen sütik szintén lejáratukig (maximum 2 év) a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
  2. Facebook sütijei
   A Facebook sütijeivel az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalait. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel, továbbá a Facebook hirdetések hatékonyságának elősegítésére.Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
   A hosszabb élettartamú sütik használata aktív hozzájárulást igényel. Ha Ön beleegyezését adta a sütik használatához, akkor ezek a sütik az Ön eszközére kerülnek. A weboldalaink lábrészében található „Sütik átgondolása” menüre kattintva Ön visszavonhatja a korábban adott hozzájárulását, vagy megadhatja azt, ha korábban nem tette meg.
   Ha a weboldalunkról származó hosszabb élettartamú sütiket szeretné a saját böngészője segítségével eltávolítani az eszközéről, úgy keressen minket a [email protected] címen.

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 1. Tájékoztatáshoz való jog
  iKont Kft. intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 2. Az érintett hozzáféréshez való joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 3. Helyesbítés joga
  Az érintett kérheti az iKont Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 4. Törléshez való jog
  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére iKont Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett kérésére az iKont Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 6. Adathordozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 7. Tiltakozás joga
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  iKont Kft. törvényi felhatalmazás vagy az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem hoz a GDPR szerinti automatizált adatkezelésen alapuló döntést – ideértve a GDPR szerinti profilalkotást is. Ha szerződéses kötelezettség, vagy az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé a GDPR szerinti automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt vagy profilalkotást, úgy erről az adatkezelő az érintett természetes személyt tájékoztatja.
 9. Visszavonás joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen hozzájárulását bármikor visszavonja.
 10. Az érintett jogosultságának igazolása
  Az a természetes személy, aki a személyes adataival való jogaival élni kíván, hitelt érdemlően, annak a hatályos jogszabályoknak megfelelően igazolnia kell, hogy jogosult eljárni. Erre éppen a személyes adatok védelme miatt van kiemelten szükség, az adatkezelő ugyanis csak így tudja biztosítani, hogy személyes adatok nem kerülnek ilyen módon illetéktelen kezekbe.
 11. Bírósághoz fordulás joga
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
 12. 12. Panasztétel vagy észrevétel az adatkezelőnél
  Bármely természetes személy vagy annak képviselője panaszt vagy észrevételt tehet az adatkezelőnél, a következő elérhetőségeken:
  Név: iKont Építőipari Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
  Email: [email protected]
  Telefon: +36204346176
  Postai úton a következő címzetti megjelöléssel és címmel: iKont Kft., 8097 Nadap, Tölgyes utca 10.
 13. Adatvédelmi hatósági eljárás
  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 0613911400
  Fax: 0613911410
  E-mail: [email protected]
  Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. iKont Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2022.08.18 napjától visszavonásig.